Kế hoạch phối hợp tuyên truyền cho ĐH TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013-2014

Kế hoạch phối hợp tuyên truyền cho ĐH TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013-2014


Số / ký hiệu
564/KH-TBTT
Loại văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Văn xã
Cơ quan ban hành
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Ngày ban hành
07/06/2013
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chua xac dinh
Nội dung

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI TDTT TỈNH QUẢNG TRỊ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 564/KH-TBTT                              Quảng Trị, ngày 07 tháng 6 năm 2013

    V/v phối hợp tuyên truyền cho ĐH TDTT

    tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013-2014 

 

                    Kính gửi: - Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao;

                                   -  Trung tâm Thông tin Xúc tiến - Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT;

                                   - Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TDTT, Trung tâm TDTT các huyện, thị, thành phố.

 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013 – 2014, theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh, căn cứ vào việc thành lập và phân công nhiệm vụ của các Tiểu ban Đại hội; Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Sở, các huyện, thị, thành phố và các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho công tác tuyên truyền như sau:

I. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc

1. Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao:

- Tổng hợp và cung cấp các văn bản điều hành, gồm có: các Chỉ thị TW, địa phương, các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, Quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn, các văn bản hướng dẫn liên quan và Điều lệ Đại hội, Điều lệ các môn thi đấu.

- Tổng hợp Kết quả thi đấu, vị trí xếp hạng của từng đơn vị qua các ngày thi đấu, lịch thi đấu các môn và Bảng tổng sắp huy chương của các đơn vị tham gia Đại hội cấp tỉnh và Trung ương.

- Liên hệ với các đơn vị cấp huyện, cơ sở viết tin, bài và cập nhật các văn bản chỉ đạo của địa phương.

- Cập nhật tất cả các nội dung chỉ đạo Đại hội, các môn đã thi đấu theo phần việc các đơn vị được phân công gửi đến địa chỉ Email: ttxtdlquangtri@gmail.com trước ngày 15/6/2013 để đăng tải lên trang thông tin điện tử. Các nội dung còn lại tiếp tục cập nhật nhanh nhất gửi đến địa chỉ Email của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch để kịp thời phục vụ cho Đại hội.

2. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:

- Thiết kế và bổ sung Banner “Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013 – 2014” đăng tải trên trang thông tin điện tử Du lịch Quảng Trị.

- Phối hợp với các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền, Phòng Nghiệp vụ Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa và Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các huyện, thị, thành phố cập nhật kịp thời và đầy đủ các thông tin về Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013 – 2014 và các hoạt động thể thao khác.

3. Trung tâm Văn hóa:

- Khảo sát và lên kế hoạch xây dựng các cụm panô tấm nhỏ và vừa tại các vị trí diễn ra thi đấu.

- Bản tin Văn hóa - Thể thao - Du lịch ưu tiên đưa tin, đăng bài cho các hoạt động liên quan đến Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VI năm 2013 - 2014.

4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao:

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thiết kế Banner, lập danh mục và các nội dung trong Banner của Đại hội. 

- Tổng hợp các hoạt động tham gia giải thể thao toàn quốc năm 2013 và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

- Phổ cập cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố, các vận động viên, biết và truy cập các nội dung của Đại hội trên trang thông tin điện tử Du lịch Quảng Trị.

- Chỉ đạo viết tin, bài, cung cấp ảnh, video clip kịp thời và đầy đủ về toàn bộ các môn thi đấu, các nội dung thi đấu của Đại hội cấp tỉnh và Trung ương.

II. Đối với các huyện, thị, thành phố

Cập nhật các nội dung liên quan đến Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố và cử cán bộ viết tin bài gửi cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và Bản tin Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Trên đây là một số nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VI năm 2013 – 2014, Tiểu ban Tuyên truyền yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Nơi nhận:                                                            PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO       

- BCĐ, BTC  ĐH TDTT tỉnh, BGĐ Sở (b/c);            TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

- Như trên;

- Lưu: VP, VT.                                                                        (Đã ký)                                                                                                               

                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL

                                                                                         Trương Đình Anh

Đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây