Nỗ lực đưa ngành Du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng

Thứ ba - 07/03/2017 09:29
Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng cao. Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đầy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Khách du lịch quốc tế tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Ảnh: NTMP)
Khách du lịch quốc tế tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Ảnh: NTMP)

 Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ra Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, Nghị quyết đã xác định 05 quan điểm cơ bản và đề ra mục tiêu đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút được từ 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD, tạo ra 4 triệu việc làm; đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chủ trương phát triển ngành Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh. Những năm gần đây ngành Du lịch có bước phát triển rõ rệt, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tăng trưởng khá. Hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch ngày càng phát triển. Loại  hình sản phẩm dịch vụ du lịch ngày càng phong phú và đa dạng. Chất lượng và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng cao. Doanh nghiệp du lịch từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng…. Tuy nhiên, ngành Du lịch còn nhiều hạn chế, yếu kém, phát triển chưa tương xứng  với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội.
 Vậy, quán triển và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Trị chúng ta phải nỗ lực cao độ, hành động quyết liệt sớm đưa ngành Du lịch của tỉnh thành ngành kinh tế quan trọng trước năm 2020, hội nhập vào tiến trình phát triển du lịch chung của cả nước. Nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải sát hợp với các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW, vừa phải phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh và khả năng thực tế của tỉnh. Cần tập trung vào những vấn đề sau:
Trước hết, đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức, tư duy về phát triển du lịch. Cần phải nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc; có khả năng đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh quốc phòng. Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường,  nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có cơ chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Xác định rõ và có quyết tâm chính trị cao phát triển ngành Du lịch Quảng Trị thành ngành kinh tế quan trọng. Nâng cao ý thức nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức hút của du lịch Quảng Trị.

image003

Ngày hội Hiền Lương – Bến Hải (Ảnh: Trịnh Hoàng Tân)

Thứ hai, khẩn trương cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật kinh tế thị trường và hội nhấp quốc tế. Sớm hoàn thiện cơ cấu ngành Du lịch phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển  nền kinh tế của tỉnh. Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và các quy hoạch nhánh, quy hoạch chi tiết phát triển du lịch theo hướng tập trung nguồn lực xây dựng khu du lịch động lực của tỉnh. Cần có đề án và quyết liệt triển khai đề án cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành khác. Xác định rõ chương trình du lịch chủ đạo là tham quan di tích lịch sử, cách mạng và văn hóa tâm linh. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch  di tích lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa tâm linh, lễ hội đặc sắc du lịch sinh thái biển đảo và du lịch cộng đồng có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh; kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch theo hướng văn minh có tính khác biệt; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá gắn với sản phẩm và thị trường, bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, văn minh và an toàn.
Thứ ba, tích cực nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách phù hợp, có tính đột phá để nhanh chóng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường. Huy động tối đa nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch, chủ động ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch. Ngân sách tỉnh cần ưu tiên cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến du lịch. Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch, khẩn trương chuyển đổi cơ chế phí tham quan sang cơ chế giá dịch vụ; điều chỉnh giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất; có chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất  và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao; tạo điều kiện thuận lợi hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch, gấp rút có cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu cho quỹ và hàng năm được bổ sung từ nguồn thu lệ phí quản lý nhập cảnh, phí tham quan du lịch, đóng góp của các doanh nghiệp, khách du lịch và các nguồn hợp pháp khác. Cần đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa về thủ tục cho khách du lịch quốc tế qua cửa khẩu Lao Bảo, La Lay và đảo du lịch Cồn Cỏ…

image005

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Ảnh: NTMP)

Thứ tư, cần tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch của tỉnh. Dùng nguồn lực thích đáng từ ngân sách đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Cửa Việt và từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Đông Hà. Nâng cấp các tuyến giao thông đến khu du lịch động lực, các khu điểm du lịch quan trọng; hình thành bãi đổ xe có quy mô ở khu di tích Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị, nghĩa trang Quốc gia Trường  Sơn… Nâng cao nâng cao khả năng  kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch quan trọng; kiểm soát chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch. Trên tuyến Quốc lộ 1A qua Quảng Trị và tuyến Lao Bảo - Cửa Việt, La Lay - Đông Hà, cần có ít nhất một điểm dừng nghỉ đủ tiêu chuẩn. Tích cực đầu tư xây dựng cảng Mỹ Thủy, nâng cấp cảng Cửa Việt, mở rộng một số cảng nội địa chuyên dùng quan trọng. Phối hợp với ga Đông Hà tạo thuận lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch. Khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu du lịch phức hợp, các dự án dịch vụ du lịch có quy mô, các trung tâm mua sắm, giải trí có chất lượng tại Cửa Việt, Đông Hà và đảo Cồn Cỏ…

image007

Khách quốc tế cập cảng Cửa Việt năm 2017 (Ảnh: NHQ)

Thứ năm, tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tích cực đổi mới hình thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc  và tỉnh Quảng Trị. Ngân sách tỉnh cần dành tỷ lệ thích đáng và huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và toàn xã hội cho xúc tiến quảng bá du lịch. Cần tranh thủ tối đa các cơ quan đại diện và thương vụ, văn hóa của Việt Nam tại nước ngoài trong việc xúc tiến quảng bá du lịch của Quảng Trị. Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đặt văn phòng đại diện tại các nước, nhất là địa bàn truyền thống và tiềm năng. Tranh thủ và phát huy vai trò các Hội Hữu nghị và cộng đồng  người Quảng Trị ở nước ngoài trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và đại diện cơ quan truyền thông trung ương, khu vực đóng trên địa bàn trong hoạt động xúc tiến quảng bá thị trường du lịch và nâng cao nhận thức vai trò, vị trí ngành Du lịch Quảng Trị.
Thứ sáu, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt là nơi có tiềm năng nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động du lịch. Quan tâm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp du lịch; xử lý nghiêm túc các hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; nghiên cứu và ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp liên quan đến khách du lịch, nhất là Hiệp hội Du lịch của tỉnh.

image009

Khách du lịch tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (Ảnh: NTMP)

Thứ bảy, tăng cường đúng mức phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch. Tỉnh cần có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực cho trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và các cơ sở dạy nghề du lịch của tỉnh cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung, chương trình và đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, nhất là các trường đào tạo nghề du lịch của Thái Lan và các nước ASEAN; thu hút nguồn lực phát triển nguồn nhân lực du lịch. Các cơ sở đào tạo cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lao động ngành Du lịch.
Khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng của hoạt động du lịch. Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch của tỉnh. Tăng cường hơn nữa Trung tâm Xúc tiến du lịch cả về bộ máy, nhân sự và phương hướng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, cơ cấu lại ngành Du lịch của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm soát chất lượng du lịch hệ thống khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên và các cơ sở dịch vụ du lịch. Quan tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các  hoạt động quản lý thuế, phí để chống thất thu trong hoạt động du lịch; xử lý dứt điểm các tệ nạn đeo bám, ép khách, cướp giật, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, tích cực xây dựng môi trường du lịch của tỉnh văn minh, an toàn, thân thiện.
Nỗ lực đưa ngành Du lịch Quảng Trị sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng, hội nhập vào tiến trình phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị có quyết tâm chính trị cao, vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa./.

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Văn Dùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây