Phòng, chống bạo lực gia đình - vấn đề cần được quan tâm

Thứ tư - 20/07/2016 13:38
Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; là nơi bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình". Đặc biệt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mấu chốt cần quan tâm trong chiến lược phát triển gia đình của mỗi địa phương, đất nước.
Phòng, chống bạo lực gia đình - vấn đề cần được quan tâm

Đối với tỉnh ta, trong nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế, chăm lo các vấn đề xã hội, công tác gia đình đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa; Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được giữ gìn và phát huy. Công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa ngày càng tăng lên theo hướng bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có 142.160/160.199 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (Đạt tỷ lệ 89%). Những gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa sống an vui, hạnh phúc, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào do cấp trên, địa phương phát động, nhiều hộ gia đình tiêu biểu, là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, hòa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là nạn bạo lực gia đình (BLGĐ), tình trạng ly hôn, ly thân, bất bình đẳng giới trong gia đình, các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào từng gia đình có xu hướng gia tăng; Một bộ phận cha mẹ lo làm ăn kinh tế thiếu sự quan tâm, chăm sóc con cái; Hiện tượng con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ còn xảy ra; Tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội… Thực tế, bạo lực gia đình đã xuất hiện từ lâu trong đời sống xã hội phong kiến Việt Nam và diễn ra ở các tầng lớp xã hội, nông thôn, thành thị. Gần đây, dưới mặt trái của nền kinh tế thị trường, BLGĐ ngày càng leo thang về mức độ nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề. Các nạn nhân có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần, đe dọa cuộc sống và sự bình yên của các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Theo con số thống kê chưa đầy đủ về thực trạng bạo lực gia đình năm 2015, toàn tỉnh ta có khoảng 432 vụ BLGĐ, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Để bảo vệ quyền cho nạn nhân, duy trì sự ổn định, phát triển bền vững cho gia đình, trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã có những nỗ lực để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình được quy định cụ thể tại Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005; Luật phòng, chống BLGĐ; Chỉ thị 16/2008/CT ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam; Ngày 25/11 là ngày thế giới xóa bỏ nạn bạo lực đối với phụ nữ và Tháng 6 hàng năm là tháng hành động quốc gia về  phòng, chống Bạo lực gia đình.

Trên cơ sở những chỉ đạo của cấp trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2097/KH-UBND ngày 18/8/20008 về tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống BLGĐ; Kế hoạch số 3692/KH-UBND ngày 16/10/2014 về Triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống, bạo lực gia đình đến năm 2020; Kế hoạch số 1498/KH-UBND ngày 26/5/2016 về triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016; Kế hoạch số 4234/KH-UBND ngày 25/11/2014 về thực hiện chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hàng năm ban hành kế hoạch về thực hiện công tác gia đình.

Nhờ vậy, công tác phòng, chống BLGĐ ở tỉnh ta đã được các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động về thực hiện bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Các mô hình truyền thông, can thiệp phòng, chống BLGĐ, các CLB phòng, chống BLGĐ được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Tổ chức các Hội thi, Hội thảo, diễn đàn giao lưu về phòng, chống BLGĐ với chủ đề “Hãy biết lắng nghe và chia sẻ”, “Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình”; Mít ting trọng điểm về phòng, chống BLGĐ… đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thái độ ứng xử của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng để chung tay xây dựng, bảo vệ hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình phát triển lành mạnh, bền vững.

Trong những năm tới, để ngăn ngừa và giảm thiểu những tác động của BLGĐphát huy những mặt tích cực của gia đình Việt Nam, nâng cao trách nhiệm xây dựng gia đình trở thành tổ ấm bền vững, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác phòng, chống BLGĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; tăng cường đầu tư, bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống BLGĐ và triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh về nhiệm vụ này.

Thứ hai: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đến từng người dân, từng hộ gia đình đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số, Luật Phòng, chống BLGĐ, Luật Bình đẳng giới; Chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư; tổ chức các Hội thảo, Hội thi, diễn đàn về phòng, chống BLGĐ; Tổ chức thực hiện tốt “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6) từ tỉnh đến cơ sở. Tôn vinh, biểu dương kịp thời các Gia đình văn hóa tiêu biểu; Tiếp tục nhân rộng, tổ chức hoạt động có hiệu quả các phong trào, mô hình như: "Gia đình 5 không 3 sạch", “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, CLB phòng, chống BLGĐ…

Thứ ba:Tích cực phát hiện, kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, tăng cường hoạt động hỗ trợ nạn nhân BLGĐ, hòa giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, quan tâm việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nạn nhân BLGĐ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, các quy định của pháp luật, cần nghiêm chỉnh thi hành và có cơ chế theo dõi giám sát.

Thứ tư: Mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình cần phải tôn trọng, yêu thương, chia sẻ, bảo vệ nhau, có ý thức vun đắp, xây dựng tổ ấm bền vững, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; đồng thời cha mẹ, ông bà là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Mỗi thành viên hãy sống vì mình, vì mọi người, cố gắng học tập và lao động để xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình, các thành viên trong gia đình, cộng đồng hãy tiếp tục chung tay góp sức hơn nữa đẩy lùi nạn bạo lực gia đình để xây dựng mỗi gia đình, toàn xã hội ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn.

  

Tác giả bài viết: Đức Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây