Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng,chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Thứ ba - 21/10/2014 15:03
Ngày 16 tháng 10 năm 2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3692 /KH-UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Với mục tiêu chung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Từng bước ngăn chặn, xử lý nghiêm nhằm giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Các giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung các văn bản pháp luật, chính sách vềphòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, hôn nhân gia đình. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục vận động về đạo đức, lối sống, nếp sống tốt đẹp trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình,thôn, tổ dân phố, khu dân cư, gắn truyền thông với các hoạt động của các phong trào, cuộc vận động, đề án của trung ương, địa phương đang triển khai tại các địa bàn.

- Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức hội thi, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc... nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ (25/11). 

- Xây dựng các các cụm pano về phòng, chống bạo lực gia đìnhđặt tại các điểm chính tại các khu dân cư.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và thực hiện:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Định kỳ 01 năm/ lần kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách, Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước vềphòng, chống bạo lực gia đình, triển khai đầy đủ chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, cập nhật thông tin và xử lý kịp thời những hành vi bạo lực gia đình ngay từ các địa bàn thôn, bản, khu phố...

- Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác gia đình cấp huyện, cấp xã. Đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình các cấp ( thực hiện theo Quyết định số 200QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020).

- Xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp xã. Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đìnhvào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Đưa nội dung không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đìnhlà một trong những tiêu chí bình xét công nhận gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa.

- Thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đìnhtheo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình(thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn cụ thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Chính quyền các địa phương tạo điều kiện và khuyến khích các cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình tham giacông tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Mỗi đơn vị cấp huyện chỉ đạo thành lập các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư, trang bị đầy đủ hộp thư, số điện thoại đường dây nóng... phục vụ công tác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình, mỗi địa bàn dân cư phải xây dựng được một mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động có hiệu quả.

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đìnhtrong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người là nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ gây bạo lực gia đìnhnhưng chưa có việc làm.

4. Can thiệp, xử lý vi phạm

- Đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, phát huy trách nhiệm của cộng đồng dân cư, gia đình, dòng họ... vào việc đấu tranhphòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời tổ chức góp ý phê bình người gây ra bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Xử lý nghiêm những hành vi vi phạmbạo lực gia đình; thực hiện xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đìnhtại địa bàn xảy ra bạo lực gia đình. Giáo dục, tư vấn, quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình, người thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình, người nghiện rượu, người có tệ nạn xã hội...

Theo đó, Kế hoạch cũng đã chỉ rõ:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện:

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệnChương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 của UBND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm gắn kết chặt chẽ các nội dung, chương trình, kế hoạch liên quan do các cơ quan, tổ chức khác chủ trì. Ban hành văn bản hướng dẫn cơ quan chức năng cấp huyện tổ chức thu thập số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đìnhtheo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL, nghiêm túc báo cáo thống kê chuyên ngành cho UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Chỉ thị số17- CT/TU  ngày 20/07/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh ban hành.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; các phóng sự, tin, bài phản ánh những cá nhân, gia đình, tập thể, đơn vị không tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập, xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở, hướng dẫn hoạt động của địa chỉ tin cậy cộng đồng (thực hiện theo Công văn số 1467/BVHTTDL- GĐ ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình: Đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, in ấn sổ ghi chép thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đìnhcho mạng lưới cộng tác viên gia đình cấp cơ sở; tài liệu tuyên truyền, kế hoạch kinh phí đảm bảo đúng mục đích, chế độ quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc thù của địa phương; bố trí đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt; chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai kịp thời kế hoạch đến cấp cơ sở.

- Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác gia đình các cấp. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở (thực hiện theo Quyết định 200/QĐ- TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Cử cán bộ làm công tác gia đình tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Tạo điều kiện và khuyến khích các cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình tham giaphòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin

+ Nghiêm túc thực hiện báo cáo thống kê gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo định kỳ quy định. Hướng dẫn cơ sở ghi chép thông tin về gia đình, bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ làm công tác gia đình, thành viên nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi trong phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng nhóm đối tượng có hành vi bạo lực gia đình,  hướng dẫn cơ sở lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

+ Xây dựng và nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng thí điểm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hộp thư, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo UBND cấp xã

+ Tạo điều kiện cho cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình, tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đìnhtrong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải, tư vấn về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở thực hiện hiệu quả việc hòa giải, tư vấn những mâu thuẩn, xung đột giữa vợ chồng, các thành viên trong gia đình.

+ Tạo điều kiện cho người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức góp ý, phê bình đối với những người có hành vi bạo lực gia đìnhtheo quy định của pháp luật.

+ Khi có bạo lực gia đình, cơ quan Công an cấp xã phối hợp với các ban, ngành liên quan kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

Ngoài ra, các Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các ban ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và các cơ quan báo chí căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

Tệp đính kèm: Kế hoạch 3692/KH-UBND ngày 16/10/2014

Tác giả bài viết: Lê Thị Duyên

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây