Đẩy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư - 16/12/2015 15:22
Trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Phóng viên Báo Quảng Trị phỏng vấn đồng chí NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung liên quan.

- Thưa đồng chí! Cải cách hành chính được xem là một trong những yếu tố cơ bản để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước. Đồng chí có thể cho biết nhiệm vụ này trong những năm qua đã được thực hiện như thế nào? 

 - Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện với nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30c/NQ - CP ngày 8/11/2011 về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2012 - 2015, định kỳ hàng năm ban hành kế hoạch thực hiện; phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27 - CT/TU ngày 11/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 164/NQ - HĐND ngày 5/9/2014 về việc ban hành Kế hoạch giám sát hoạt động cơ chế một cửa tại Văn phòng một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp... UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan, nhất là về nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại UBND cấp xã; xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016, tầm nhìn đến năm 2020; triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2020... 

Từ năm 2011 - 2015, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu ban hành và triển khai hơn 70 văn bản để triển khai thực hiện công tác CCHC. Các nội dung, yêu cầu về CCHC luôn được các cấp, các ngành chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh được cụ thể hoá trong các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước từng bước được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao dịch; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân có bước chuyển biến tích cực. Công tác rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cải cách tài chính công được thực hiện tốt. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác từng bước mang lại hiệu quả cao. Phần mềm một cửa điện tử được áp dụng bước đầu tại UBND cấp huyện, góp phần rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua dự án Dân chấm điểm MScore đã tạo ra kênh thông tin đối thoại giữa người dân và cơ quan chức năng, đồng thời tạo cơ hội cho cơ quan chức năng nhìn nhận về dịch vụ của mình để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân… 

 

 Giải quyết các thủ tục cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của thành phố Đông Hà -Ảnh: H.N

- Thưa đồng chí! Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 của Quảng Trị đạt 55,07 điểm, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng này là nhiều doanh nghiệp chưa đánh giá cao công tác CCHC của địa phương. Đề nghị đồng chí cho biết những giải pháp cơ bản để khắc phục? 

-Việc nâng cao chỉ số PCI có vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời là chỉ tiêu quy định trong chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Vì vậy, đây là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm và đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp để khắc phục. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh CCHC để xây dựng, củng cố niềm tin của doanh nghiệp khi lựa chọn đầu tư trên địa bàn; giảm thiểu những thủ tục không cần thiết; giảm thiểu chi phí thời gian của doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của nhà nước về quy trình, thủ tục đầu tư, thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; giảm thiểu thời gian thanh tra, kiểm tra thuế của doanh nghiệp và tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo…Đề cao tinh thần trách nhiệm cũng như thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong tiếp xúc với doanh nghiệp; xử lý nghiêm những hiện tượng, hành vi quan liêu, nhũng nhiễu doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục của cán bộ, công chức các ngành, các địa phương. 

UBND tỉnh có chủ trương thực hiện thường xuyên hơn nữa việc tiếp xúc với doanh nghiệp nhằm lắng nghe doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ; làm việc với Phòng Thương mại, Công nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương để đề nghị tư vấn chuyên sâu về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh. Duy trì tốt hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; thiết lập đường dây nóng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 được ban hành theo Quyết định số 1383/QĐ - UBND ngày 7/7/2014 của UBND tỉnh. Gắn tiêu chí thi đua khen thưởng, đưa chỉ tiêu về tăng, giảm điểm số PCI vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ngành, địa phương. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải xác định mục tiêu phục vụ doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng của cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

- Bên cạnh những giải pháp này, nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC thời gian tới là gì, thưa đồng chí? 

- CCHC là một trong các khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, có tính chuyên nghiệp cao, hoạt động thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ; bố trí hợp lý và có chế độ chính sách đãi ngộ, thu hút, động viên, khen thưởng kịp thời các cơ quan, cán bộ, công chức có sáng kiến thực hiện tốt cải cách hành chính. Cần xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ có tính đột phá của các cấp, các ngành. Vì vậy, phải tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp quyết liệt bảo đảm cho sự thành công của chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Trước mắt, tiếp tục thực hiện công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử trong công tác tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ thủ tục hành chính đối với 100% các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để từng bước nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp hướng đến mô hình một cửa hiện đại. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. 

-Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây