Giới thiệu về Trung tâm TTXT Du lịch

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 86/QĐ-VHTTDL ngày 20 tháng 7 năm 2011Của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị được thành lập theo Quyết định sô s579/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của Nhà nước. Trung tâm chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp trên.

Tên gọi, tên viết tắt, địa chỉ giao dịch:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị.

- Tên tiếng Việt viết tắt: TTXTDL

- Tên tiếng Anh: Quang Tri Tourism Promotion Information Center.

- Tên viết tắt tiếng Anh: QTPIC

- Địa chỉ:  378 Lê Duẩn – Thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

Điều 2.Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch thông tin, quảng bá và xúc tiến đầu tư du lịch  Quảng Trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch,  hợp tác liên doanh, liên kết, tìm kiếm và mở rộng thị trường; tham mưu việc hợp tác, thỏa thuận các hoạt động du lịch ở trong nước và nước ngoài; tham mưu đề xuất cơ chế chính sách, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; Hướng dẫn hỗ trợ các nhà đầu tư, chủ dự án thực hiện các bước lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy hoạch; Quản lý các dự án, các công trình xây dựng hạ tầng du lịch được giao.

Điều 3.Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có trách nhiệm đăng ký các hoạt động tư vấn, dịch vụ du lịch được UBND tỉnh cho phép với các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH:

Điều 4. Tổ chức các hoạt động thông tin quảng bá du lịch:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức  thực hiện chương trình xúc tiến du lịch trình Giám đóc Sở phê duyệt. Tổ chức hội thảo, các sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm và các hoạt động giao lưu, hợp tác du lịch trong nước và ngoài nước.

+ Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, sản phẩm bằng tiềng Việt và tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư phát triển du lịch Quảng Trị ở trong nước và nước ngoài.

+ Phối hợp, hợp tác xây dựng phim, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Xây dựng, quản lý và phát hành bản in “Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị”; Xây dựng và quản hệ thống bảng quảng cáo trực quan về du lịch Quảng Trị; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch.

+ Tổng hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về thị trường, nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch, hệ thống cơ sở dịch vụ, tuyến, điểm, khu du lịch, sản phẩm du lịch của địa phương.

+ Thông tin về tổ chức các sự kiện du lịch, chính sách ưu đãi, các quy hoạch và dự án đầu tư du lịch của tỉnh Quảng Trị với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Tư vấn cho các doanh nghiệp, hãng lữ hành của tỉnh khảo sát, nghiên cứu thị trường và đặt chi nhánh đại diện trong nước và quốc tế.

+ Hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi nhằm giới thiệu quảng bá các hoạt động kinh doanh du lịch, sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Xúc tiến thị trường và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch

+ Tổ chức nghiên cứu chiến lược thị trường du lịch Quảng Trị; Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phát triển thị trường truyền thống; Mở rộng thị trường trọng điểm và tìm kiếm thị trường tiềm năng.

+ Nghiên cứu cụ thể hoá các quy hoạch, đề án, dự án du lịch của tỉnh, xây dựng thành chương trình kế hoạch hoạt động thông tin xúc tiến thị trường và xúc tiến đầu tư du lịch hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đồng thời tổ chức công bố, hướng dẫn và phối hợp thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch sau khi được phê duyệt.

+ Tổ chức tư vấn, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư thực hiện dự án, đề án, quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh đã được phê duyệt.

+ Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố trong nước và nước ngoài để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Quảng Trị.

+ Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

+ Hợp tác, liên doanh, liên kết, tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, sử dụng ngân sách nhà nước cấp để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch theo quy định hiện hành.

+ Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng và đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chủ dự án thực hiện thủ tục đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, các hoạt động dịch vụ khác sạn, lữ hành, tham quan, đặt văn phòng đại diện theo cơ chế "một cửa".

+ Thực hiện các dịch vụ công: Tổ chức và phối hợp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch; Cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin, lập dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch được giao.

+ Tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, kinh phí, các nguồn viên trợ và các nguồn kinh phí khác đúng nội dung quy định hiện hành về quản lý tài chính.

+ Tham gia ý kiến về nội dung quy hoạch các Khu Du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Tổ chức công bố các quy hoạch, dự án, các sản phẩm du lịch mới của tỉnh.

+ Được cơ quan quản lý nhà nước các cấp, chính quyền địa phương liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng, nội dung dự án liên quan đến Du lịch, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ - lữ hành... để thực hiện nhiệm vụ thông tin và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Quảng Trị.

Điều 6. Hợp tác xúc tiến du lịch với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác thoả thuận liên doanh, liên kết nhằm tìm kiếm thị trường, cơ hội đầu tư phát triển du lịch ở trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các ngành chức năng, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ về tài chính, tư vấn thông tin, đào tạo, dạy nghề, của các cơ quan hợp tác du lịch và các tổ chức tín dụng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.

- Triển khai các hoạt động đã thoả thuận về hợp tác thông tin xúc tiến du lịch đạt được với các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp Quảng Trị trong việc phối hợp thực hiện theo thoả thuận.

Điều 7. Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch:

 + Thực hiện quản lý các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch được cấp có thẩm quyền giao

+ Tham gia xây dựng quy hoạch các khu du lịch và thực hiện một số đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du lịch, dự án đầu tư phát triển du lịch được giao.

+ Quản lý quy hoạch, quản lý quỹ đất theo quy định phục vụ công tác xúc tiến đầu tư phát triển du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch được giao.

+ Quản lý tiến độ và chất lượng các dự án, công trình xây dựng hạ tầng du lịch được giao.

Điều 8. Thực hiện một số nhiệm vụ khácliên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch được Giám đốc Sở giao.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨ BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH:

Điều 9. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám dốc và 01 Phó Giám đốc giúp việc.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị: là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn bộ nhiệm vụ được quy định tại Chương II của Quy định này.

- Tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật.

- Phân công công tác, quản lý, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của công chức, viên chức, lao động trong Trung tâm.

- Thực hiện công tác thi đua, thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thực hiện chế độ lập kế hoạch, báo cáo, sơ kết tổng kết công tác.

- Có trách nhiệm ngăn ngừa tiêu cực, thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy cơ quan, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động đoàn thể cơ quan.

- Quy định cơ chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ thông qua hội nghị CBCNVC cơ quan; Quyết định các vấn đề đột xuất thuộc thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực được Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật.
- Thay mặt Giám đốc điều hành và giải quyết công việc khi được Giám đốc uỷ quyền.

- Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm về các vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành và giải quyết công việc.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động Phó Giám đốc Trung tâm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Điều 10. Tổ chức các phòng, ban thuộc Trung tâm

1.  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành lập 02 phòng và 01 ban, trên cơ sở sắp xếp lại các phòng chuyên môn của Ban Quản lý các Khu du lịch và các phòng có liên quan của Sở VH, TT&DL, như sau:

1.1 Phòng Hành chính – Tổng hợp: Gồm có 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và một số cán bộ, nhân viên.

1.2 Phòng Thông tin & Xúc tiến Du lịch: Gồm có 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và một số cán bộ, nhân viên.

1.3 Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng du lịch: Thành lập theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ khi Trung tâm được giao làm chủ đầu tư gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và các cán bộ kỹ thuật, lao động hợp đồng, cán bộ kiêm nhiệm.

Căn cứ đề án và quy định của Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban chức năng thuộc Trung tâm, bố trí cán bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức, lao động đơn vị theo thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, phó phòng ban, phụ trách kế toán và viên chức, lao động của Trung tâm do Giám đốc phân công.

- Các Trưởng phòng, ban có chức năng thămmu nghiệp vụ cho Ban Giám đốc, thực hiện công việc do Giám đốc phân công.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó phòng ban, Phụ trách kế toán và viên chức, lao động của Trung tâm do Gtiám đốc Trung tâm quy định.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, Trưởng phó các phòng và phụ trách kế toán của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Điều 11. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giao hàng năm. Ngoài ra căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm quyết định số lượng và trực tiếp ký hợp đồng làm việc đối với lao động tăng thêm.

Biên chế của Trung tâm: 15 người

1. Ban Giám đốc: 02 biên chế

+ 01 Giám đốc

+ 01 Phó Giám đốc

2. Phòng Hành chính – Tổng hợp: 04 biên chế

+ 01 Trưởng phòng: Phụ trách chung, phụ trách kế toán của Trung tâm

+ 01 Phó phòng: Phụ trachs công tác tổng hợp, kế hoạch...

+ 01 Văn thư, thủ quỹ, tạp vụ

+ 01 Lái xe

3. Phòng Thông tin và Xúc tiến du lịch: 06 biên chế

+ 01 Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo công tác thông tin quảng bá du lịch

+ 01 Phó trưởng phòng: Chỉ đạo công tác xúc tiến thị trường và đầu tư phát triển du lịch.

+ 02 nhân viên làm nhiệm vụ thông tin,  làm các ấn phẩm quảng bá du lịch; bản tin xúc tiến du lịch; cập nhật thông tin quản trị trang Web...

+ 02 nhân viên làm nhiệm vụ nghiên cứu xúc tiến thị trường du lịch; xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch...

4. Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng du lịch: 02 biên chế chuyên trách. Ngoài ra có một số cán bộ hợp đồng, kiêm nhiệm.

 

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 12. Nguồn tài chính và nội dung chi của Trung tâm

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được thu các loại phí, lệ phí, dịch vụ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

1. Ngân sách Nhà nước cấp.

+ Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính Phủ quy định Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Kinh phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án được cấp có thảm quyền phê duyệt.

+ Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh và Sở VHTTDL giao.

+ Kinh phí tổ chức hội chợ, triển lãm và kinh phí khác (nếu có)

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

+ Thu phí, lệ phí

+ Thu từ các hoạt động tư vấn, dịch vụ du lịch

+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

3. Nguồn thu khác

+ Nguồn vốn khấu hao cơ bản tài sản cố định và tiền thu thanh lý tài sản được để lại theo quy định.

+ Nguồn viện trợ, dự án tài trợ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật

+ Nguồn vốn vay, vốn tham gia liên doanh, liên kết, vốn góp của cán bộ nhân viên và các thành phần kinh tế khác.

4. Nội dung của khoản chi của Trung tâm:

+ Các hoạt động thường xuyên theo chức năngh, nhiệm vụ được giao và các hoạt động sự nghiệp ( chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trich BHXH, bảo hiểm y tế cho người lao động).

+ Chi cho công tác quản lý dự án theo quy định

+ Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sữa chữa lớn và nhỏ tài sản cố định, mua sắm đầu tư mới để phục vụ hoạt động sự nghiệp.

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh và Sở VHTTDL giao

+ Các khoản chi khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 13. Cơ chế quản lý tài chính, sử dụng tài sản: Việc lập và chấp hành dự toán thu, chi; chế độ kế toán thống kê, báo cáo quyết toán của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

+ Hàng năm Trung tâm lập kế hoạch thu chi tài chính trình phê duyệt và quyết  toán theo quy định của nhà nước.

+ Trung tâm xây dựng quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ theo đúng quy định hiện hành, được thông qua tại Hội nghị Cán bộ công chức viên chức lao động hàng năm để ban hành và áp dụng

+ Trong quá trình hoạt động, Trung tâm phải chấp hành đầy đủ các khoản thu nộp thuế đối với nhà nước theo quy định (nếu có)

CHƯƠNG V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14.Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Trung tâm hoạt động chịu sự lãnh đạo toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Trung tâm có trách nhiẹm báo cáo với Giám đốc Sở về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý và kết quả thực hiện để theo giỏi và chỉ đạo.

Quan hệ giữa Trung tâm với các phòng nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở là quan hệ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch.

Điều 15.Đối với các cơ quan có liên quan:

1. Đối với Bộ VHTTDL; Tổng Cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ và Tổng Cục Du lịch là quan hệ phối hợp theo chiều dọc, Trung tâm chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của đơn vị nói trên về nghiệp vụ chuyên môn.

2. Đối với công việc có liên quan đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Giám đốc Trung tâm được trực tiếp liên hệ để giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 16. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

+ Trung tâm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Mọi hoạt động của Trung tâm phải theo đúng những nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác của pháp luật.

Giao Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị Quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban chuyên môn bên trong; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Giám đốc, Trưởng phòng ban, cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Xây dựng Quy chế làm việc. (Chế độ làm việc; Quan hệ công tác; Các quy chế, quy định khác...) và tổ chức thực hiện bảo đảm hoạt động của Trung tâm kỷ cương, hiệu quả theo đúng quy định này và các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây